خانه

چرا شير آدمخوار مي‌شود؟

گاهي شيرها آدمخوار مي‌شوند و با دزديدن و شكار انسان كه معمولا در طول شب است به خوردن گوشت انسان عادت كرده و شكارچي انسان مي‌شوند.

 

دانشمندان هنوز قطعاً نميدانند چرا بعضي از شيرها عادت به آدمخواري مي‌كنند، البته طبق يك نظريه قديمي عقيده بر اين است كه وقتي شيرها مجروح مي‌شوند و توانايي شكاركردن را از دست مي‌دهند يا دندان‌هاي آنها خراب مي‌شود يا از بين مي‌رود به خوردن گوشت انسان تمايل پيدا كرده و آدمخوار مي‌شوند، اما مواردي هم ديده شده كه بعضي از شيرهايي كه آدمخوار شده‌اند در سلامت كامل بوده‌اند مثل شيرهاي Tsavo. بنابراين سالم نبودن شير تنها دليل گرايش آنها به اين امر نيست. وقتي تعداد چهارپاياني كه غذاي شيرها هستند كم مي‌شوند و شيرها طعمه لازم براي شكاركردن بدست نمي‌آورند به دزديدن وخوردن مردم روستا رو مي‌آورند و در زماني كه كشاورزان مي‌خوابند حمله آنها بيشتر مي‌شود، همچنين در طول فصول باراني حالت تهاجم و توحش آنها بيشتر مي‌شود بعلاوه شكار در اين شرايط آب و هوايي براي آنها سخت‌تر است و لي در فصول خشك گرايش آنها به آدمخواري كمتر مي‌شود. يك شير آدمخوار از ميان ديوارهاي كوتاه يا حاشيه علفها بيرون آمده يا روي سقف پوشيده از كاه خانه‌هاي روستايي (آفريقا) مي‌پرد و به ساكنين اين منازل كه از ترس به خود مي‌لرزند يورش برده و يا آنها را از بسترهايشان هنگام خواب بيرون مي‌كشد اگر شير دو نفر را با هم در كلبه ببيند هر دو را مي‌كشد ولي يكي را به دهان گرفته و به بيرون مي‌پرد و از همان راهي كه آمده برمي‌گرددتا از نظرها دور شود و بعلاوه به مادران و بچه‌هايي كه در حال بازي كردن هستند حمله كرده و آنها را مي‌ربايد.

 

اغلب يك شير آدمخوار، صبورانه نزديك درهاي بسته يك خانه روستايي دراز مي‌كشد و منتظر مي‌ماند و به محض آنكه شخصي به هر دليلي (مثلا رفتن به دستشويي) بيرون بيايد شير غرش رعد‌آسايي كرده و به يكباره روي او مي‌پرد و طعمه شكار شده را با خود حدود 50 يارد مي‌كشاند و دور مي‌كند و معمولا ابتدا امعاء و احشاء و قسمتهاي گوشتالوي آن را مي‌خورد. مشهورترين شيرهاي آدمخوار در طول تاريخ آفريقا آدمخواران Tsavo (تساوو) بودند كه يك جفت شير نر بزرگ بدنام كه سبب بيشترين كشتار در جنوب شرقي كنيا در سال 1898 شدند. در اين تاريخ پروژه ساختماني بزرگ احداث خط آهن اوگاندا بطول 580 مايل ازسواحل مومباسا به نايروبي در دست انجام بود در اين فاصله 100 يارد پل ساخته شد، اين پروژه توسط مهندسين انگليسي اداره مي‌شد و هزاران كارگر هندي و آفريقايي به كار گماشته شده بودند. هوا بسيار گرم و سختي كار زياد بود و بعضي از كارگراني كه مي‌مردند در ميان علفها انداخته مي‌شدند كه خوردن جسد آنها توسط دو شير نر كم كم آنها را به آدمخواران مخوفي تبديل كرد و منجر به حمله آنها به اردوگاه‌ها و كشتن و دزديدن كارگران شد. روشن بود كه دو شير با هم كار مي‌كنند اين كتشار در بالا و پايين خط راه آهن و كمپ Patterson مهندس سرپرست اين پروژه صورت مي‌گرفت. بوميان آنها را اهريمن دانسته و نام روح و تاريكي را روي آنها گذاشتند.

مهندس Patterson ابتدا در اين مورد مشكوك بود ولي بعد از آنكه يكي از كارگزارانش هنگام شب فرياد زنا ربوده شد و صبح رد پاها و علامتهاي خون ريخته شده از جسد پاره شده آن را ديد مطمئن شد كار شيرهاي آدمخوار است، او كه در هندوستان شكار ببر كرده بود تصميم گرفت آن دو را بكشد. يكي از طرح‌هايي كه در آن زمان براي دست يافتن به شيرهاي آدمخوار اجرا شد اين بود كه يك جفت هندي مسلح را بعنوان طعمه دريك قسمت از قفس دو قسمتي قرار دادند. طعمه‌ها با ميله‌هاي محكمي از قسمت ديگر جدا مي‌شدند، قسمت دوم قفس دامي براي شيرها بود كه با ورود آنها درب آن بسته مي‌شد. نقشه گرفت و شيرها بدام افتادند ولي هنديها چنان دست و پاي خود را گم كرده بودند كه فضا را از گلوله‌هاي بدون هدف پر كردند ولي هيچيك از گلوله‌ها به شيرها اصابت نكرد در عوض گلوله به قفس خورد و در باز شد و شير فرار كرد ولي سرانجام دو شير نر اهريمني با نقشه ديگري توسط Patterson كشته شدند و البته تا قبل از به دام افتادن 26 هندي و تعداد بي‌شماري كارگران آفريقايي را كشته بودند. اين دو شير از سلامت برخوردار بودند ولي آدمخوار شده بودند و تروفه‌هاي تاكسيدرمي شده آنها را مي‌توان در موزه تاريخ طبيعي شيكاگو مشاهده كرد. در سال 1947 گروهي شير آدمخوار در منطقه Njombe آفريقا وجود داشتند كه حدود 1000 انسان را كشته و خورده بودند واين شيرها درسلامت كامل بودند. از اين گروه حدود 15 شير يا بيشتر كشته شدند ولي مردم روستايي دهكده خود را ترك كردند.

 

 

پربیننده ترین عناوین